Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.lightproject.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ak potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať cez kontaktný formulár alebo ďalšie kontakty uvedené na stránke.

Používanie služieb internetovej predajne sa riadi podmienkami právneho dojednania medzi Vami a našou spoločnosťou. V prípade, že nemáte s našou spoločnosťou písomnú zmluvu, platia podmienky uvedené v tomto dokumente. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a ich náležitostí. Súčasťou podmienok sú aj ďalšie dokumenty uvedené na našich stránkach a to Dodacie podmienky, Reklamačný poriadok a prehlásenie o Ochrane osobných údajov. Taktiež sem patria prípadné upozornenia pri prístupe k jednotlivým položkám a službám.

 1. Súhlas s podmienkami – akékoľvek objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.svietidla.pro sú záväzné. Aby ste mohli naše služby používať, musíte najskôr vyjadriť svoj súhlas s podmienkami. Ak s podmienkami nesúhlasíte, nemôžete službu využívať
  Súhlas s podmienkami vyjadríte:

  • kliknutím na tlačítko potvrdzujúcim Váš súhlas v používateľskom rozhraní služby
  • začatím využívania našich služieb

  Naše služby nemôžete využívať a s podmienkami nemôžte súhlasiť ak nie Ste spôsobilý k právnym úkonom na základe rozhodnutia súdu, vzhľadom na dosiahnutý vek alebo máte takúto činnosť zakázanú príslušnými orgánmi
  Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s ním súhlasí.

 2. Objednávanie – obchodné vzťahy kupujúcim a prevádzkovateľom e-shopu podliehajú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR a Obchodným podmienkam obsiahnutým v tomto dokumente prípadne zmluve ak je medzi nimi uzavretá. Akékoľvek iné dohodnuté podmienky musia byť uzavreté písomne a oboma stranami podpísané. Tieto obchodné podmienky sú platné od vystavenia a potvrdenia objednávky. Zmluvný vzťah je platný podpísaním zmluvy oboma stranami. Zákazník svoju vôľu nakupovať výrobky a svoj súhlas s obchodnými podmienkami e-shopu prejaví odoslaním objednávky. Objednávku môžete odoslať:
  • cez tento obchodný systém
  • e-mailom
  • telefonicky

  Odsúhlasenie objednávky zákazníka prevádzkovateľ e-shopu potvrdí tým istým spôsobom. Potvrdená objednávka sa v zmysle týchto obchodných podmienok považuje za uzavretú kúpnu zmluvu medzi zákazníkom a prevádzkovateľom e-shopu. Platná objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko, resp. názov firmy
  • adresu (dodaciu a fakturačnú ak sa líši)
  • identifikáciu odosielateľa:
   • platná e-mailová adresa
   • IČO, DIČ firmy a pod.
  • množstvo a druh výrobkov
  • spôsob platby
  • miesto dodávky

  Ak sa niektoré z prehlásení kupujúceho alebo predávajúceho ukáže nepravdivým alebo neúplným, následky s tým spojené znáša ten, ktorého sa nepravdivosť alebo neúplnosť týka. Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, ukazovatele opotrebenia, trvanlivosti a výkonu uvádzané v katalógoch výrobcov, ako aj na internetovej stránke sú približnými údajmi, ktoré majú výlučne názorný charakter a nezaväzujú prevádzkovateľa žiadnym spôsobom.

 3. Ceny a platby – aktuálny sortiment výrobkov a služieb prevádzkovateľa s cenami je uverejnený v katalógoch zastúpených výrobcov, na internetovej stránke. Tu sa uvádzajú aj akcie a zľavy na tovar. Poskytovanie prípadných zliav od katalógových cien, ak to nebolo dohodnuté v zmluve, závisí výlučne od rozhodnutí prevádzkovateľa. Náklady na dopravu pri objednávkach bude prevádzkovateľ e-shopu účtovať zákazníkovi. Pri objednávkach nad hodnotu stanovenú pri jednotlivých predajniach samostatne, prepravné náklady znáša prevádzkovateľ. V prípadoch čiastočného plnenia sa pri nákladoch na dopravu posudzuje objednávka ako celok a prípadné náklady v rámci jednej objednávky sa účtujú iba raz. Zákazník môže zaplatiť za výrobky jedným z týchto spôsobov:
  • v hotovosti pri osobnom odbere
  • platobnou kartou
  • bankovým prevodom
  • dobierkou pri prevzatí tovaru
  • zálohovou faktúrou splatnou pred odoslaním tovaru
  • faktúrou iba za podmienok dohodnutých zmluvou pri opakovaných dodávkach

  Nahlásenie reklamácie neoprávňuje zákazníka k tomu, že by za výrobky alebo časť z nich dostal zaplatené. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

 4. Reklamačný poriadok – prevádzkovateľ dodá zákazníkovi tovar podľa zmluvy v dojednanom množstve, akosti a vyhotovení bez fyzických a právnych chýb a bude rešpektovať všetky právne úpravy a obchodné zvyklosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody z dôvodu používania predávaných výrobkov. Akékoľvek reklamácie je potrebné písomne nahlásiť prevádzkovateľovi. Oprávneným nahlásiť reklamácie je výlučne zákazník. Ak chybu spôsobila iná osoba alebo podnikateľ, toto nahlásenie reklamácie sa uskutoční prostredníctvom zákazníka, u ktorého bol tento výrobok kúpený. Reklamácie kvality v rozsahu obsiahnutom v záruke si môže zákazník uplatniť v termíne do 7 dní od dátumu odhalenia poruchy. Reklamácie množstva a porušenosti zásielky pri preprave tovaru tretími osobami (pošta, prepravná alebo zásielková služba a pod.) musí zákazník riešiť priamo s vodičom, resp. kuriérom pri preberaní zásielky, alebo podľa reklamačného poriadku zásielkovej spoločnosti (najčastejšie v deň doručenia alebo do 24 hod od doručenia). V prípade, že zákazník nenahlási reklamáciu v hore uvedených termínoch, stráca nárok na reklamáciu. Pri zohľadňovaní reklamácie sa ich podstata hodnotí s ohľadom na záväzné technické normy. Pri reklamácii kvality výrobkov sa v reklamačnom procese zohľadní výlučne tovar, pri ktorých bola odhalená materiálová, konštrukčná chyba výrobcu alebo chyba spôsobená prevádzkovateľom. Nahlásenie reklamácie musí obsahovať dôkladný opis odhalených chýb, označenie toho, kto výrobok predal, ako aj údaje nadobúdateľa výrobku. K nahláseniu reklamácie musí byť priložený originálny doklad o predaji v podobe účtu alebo faktúry, ktoré potvrdia dátum kúpy reklamovaného tovaru ako aj údaje predávajúceho.V prípadoch keď dodávka tovaru je realizovaná na miesto určené zákazníkom pomocou poštovej, alebo prepravnej služby je zákazník povinný skontrolovať dodávku z hľadiska množstva a celistvosti zásielky. O zistených nedostatkoch sa zapíše poznámka na dodacích listoch, prípadne spíše škodový protokol. Poznámka na dodacom liste, prípadne škodový protokol musí byť v každom prípade podpísaný vodičom, kuriérom, alebo zodpovedným pracovníkom firmy ktorý dodávku realizoval.Reklamované výrobky sa do sídla prevádzkovateľa dodajú na jej náklady výlučne v tom prípade, ak odoslanie chybných výrobkov uvedených v reklamácii bolo výsledkom dohody s prevádzkovateľom a nahlásenie reklamácie bolo firmou prevádzkovateľom akceptované ako odôvodnené a chyba bola zapríčinená výrobcom alebo prevádzkovateľom. V opačnom prípade bude náklady za dopravu reklamovaných výrobkov niesť zákazník. Ak bude v procese uznávania reklamácie nutné získať dodatočné informácie spojené s chybou alebo so spôsobom využitia výrobku, je zákazník povinný poskytnúť akékoľvek takého údaje alebo informácie, o ktoré požiada prevádzkovateľ za účelom uznania reklamácie. Zohľadnené budú výlučne tie reklamácie, ktoré prevádzkovateľ dostal pred uplynutím 24. mesiaca od dátumu predaja výrobku konečnému nadobúdateľovi, ktorý je uvedený na doklade o predaji priloženom k reklamácii. Prevádzkovateľ písomne upovedomí zákazníka o spôsobe zohľadnenia reklamácie v termíne do 14 dní od dátumu jej prijatia. Prevádzkovateľ vykoná bezplatnú opravu alebo výmenu za bezchybné výrobky a to pre všetky výrobky, ktoré sa budú u prevádzkovateľa reklamovať v súlade s postupom opísaným v týchto obchodných podmienkach a budú uznané ako odôvodnene.Prevádzkovateľ garantuje, že urobí všetko pre to, aby sa odstránila chyba na výrobku, ktorý je predmetom reklamácie alebo vymení tento výrobok za nový v termíne do 14 dní od dátumu prijatia reklamácie. V zvláštnych prípadoch, odôvodnených napríklad predĺženým časom čakania na dodávku výrobku, ktorý má byť vymenený za nový alebo na náhradné diely, sa čas realizácie reklamácie môže predĺžiť až do lehoty 3 mesiacov. Ak prevádzkovateľ nemôže opraviť chybný výrobok alebo ak nie je možná výmena za nový, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nahradiť hodnotu chybného výrobku vydaním primeraného dokladu zákazníkovi a tiež vráti sumu, ktorú zákazník za výrobok zaplatil. O spôsobe vybavenia odôvodnenej reklamácie, t.j. oprava výrobku, výmena výrobku za nový alebo vrátenie sumy, ktorú zákazník za výrobok zaplatil, rozhoduje prevádzkovateľ na základe svojho uváženia. Záruka sa predlžuje o lehotu, ktorá sa počíta od dátumu odôvodneného nahlásenia reklamácie do dňa dodania opraveného výrobku zákazníkovi. Dodávka opravených výrobkov zákazníkovi sa uskutoční na náklady prevádzkovateľa v termíne, ktorý vyhovuje obom stranám.Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za dodatočné náklady, ktoré sa vyskytli v dôsledku výskytu chyby výrobku (napríklad montáž alebo demontáž ) a obmedzuje svoju zodpovednosť na samotný výrobok. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nevhodným používaním alebo skladovaním výrobku zákazníkom, ako ani za chyby, spôsobené tretími osobami. Ak zo strany zákazníka existujú akékoľvek nevyrovnané dlžné platby patriace prevádzkovateľovi z titulu dodávky výrobkov alebo akýchkoľvek iných dôvodov, má právo pozdržať voči zákazníkovi realizáciu jeho reklamácie do času zaplatenia nevyrovnaných platieb. Ohľadom požiadaviek zákazníka kvôli chybám tovaru sú § 436 až 441 Obchodného zákonníka a § 499 až 510 Občianskeho zákonníka nepoužiteľné. Akékoľvek ustanovenia obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku môžu byť presnejšie určené a rozšírené v zmluvách medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Vo veciach neupravených týmto poriadkom sú použiteľné predpisy Obchodného zákonníka. V prípade neplatnosti niektorých ustanovení týchto podmienok v dôsledku zavedenia rozličných zákonných úprav alebo z akýchkoľvek iných dôvodov ostatné ustanovenia nestratia svoju platnosť. Prípadné spory, ktoré pri realizácii zmluvy vzniknú, budú predmetom konania na Krajskom súde v Nitra.